Recent Posts
[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]
Follow Us:
Back to top

Privacy policy

Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen

Dit beleidsdocument strekt ertoe de overdracht, organisatie en uitvoering van de verwerking van (persoons)gegevens te regelen. Zodra een klant of leverancier een overeenkomst in de meest ruime zin sluit met DCX Architecture, stemt hij integraal in met onderhavig beleidsdocument en verklaart hij dit document voorafgaand te hebben gelezen en begrepen, en er voorafgaand afdoende begrijpelijk en volledig over te zijn geïnformeerd door DCX Architecture.

Persoon die verwerkt/mede verantwoordelijk is voor de verwerking:

DCX Architecture BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met het ondernemingsnummer 0696.919.462 en zodoende ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, en met maatschappelijke zetel gevestigd te Bosstraat 39A, 2180 Ekeren, treedt hierbij op in de hoedanigheid van verwerker, hierna steeds kortweg “DCX Architecture” genoemd.

 

Van toepassing zijnde regelgeving:

DCX Architecture neemt al uw rechten van het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde ernstig. Onderhavig beleidsdocument omvat het algehele beleid dat DCX Architecture handhaaft ter zake.

Bij het verwerken van persoonsgegevens van natuurlijke personen leeft DCX Architecture te allen tijde integraal de van toepassing zijnde Belgische, Europese en desgevallend internationale regelgeving na, waaronder maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna kortweg “AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna kortweg “AVG–Wet”).

 

Persoonsgegevens:

DCX Architecture treedt op als een verwerker in overeenstemming met artikel 4,8) AVG. Onderhavig beleidsdocument dient steeds te allen tijde integraal te worden geïnterpreteerd overeenkomstig de AVG en de AVG–Wet.

DCX Architecture kan (persoons)gegevens verwerken van die natuurlijke personen die op haar diensten – hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks – beroep doen (hierna kortweg de “klant”) dan wel van die natuurlijke personen die haar goederen en/of 2 diensten komen leveren (hierna kortweg de “leverancier”), en dit ongeacht de wijze waarop de klant of leverancier contact opneemt met DCX Architecture.

DCX Architecture kan de (persoons)gegevens in de zin van artikel 3.2. van onderhavig beleidsdocument op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze verzamelen door middel van elektronische of papieren formulieren die haar klanten en/of leveranciers dienen in te vullen, dan wel via e–mail, telefonie of een persoonlijk gesprek.

Onderstaand schema geeft duidelijk weer welke persoonsgegevens DCX Architecture bij welk type van document zij kan opvragen bij haar klant en kan verwerken:

DCX_privacy

Voor alle andere mogelijke (persoons)gegevens die DCX Architecture zou verwerken dan dewelke die in bovenstaand schema staan opgenomen, geldt integraal dezelfde bepalingen als in onderhavig beleidsdocument.

De te verwerken (persoons)gegevens hebben enkel betrekking op de betrokkenen, welke in eerste instantie bestaan uit zowel klanten als leveranciers. Mogelijks kunnen ook (bepaalde) (persoons)gegevens van contractanten, externe medewerkers en/of personeelsleden van een klant of leverancier door DCX Architecture worden verwerkt voor zover dit nodig is om haar overeenkomst met de klant en/of leverancier uit te voeren.

De verwerking van (persoons)gegevens in de zin van onderhavig beleidsdocument omvat, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van de (persoons)gegevens die onder artikel 3.4. van dit beleidsdocument worden vermeld.

De verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op de plaats die DCX Architecture daartoe voorziet. Deze verwerking komt uitsluitend toe aan DCX Architecture en iedere mogelijke wijze om rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik te maken van andere potentiële verwerkers wordt uitgesloten, behoudens wat is bepaald overeenkomstig artikel 6.2. van onderhavig beleidsdocument.

Website:

Indien een persoon de website van DCX Architecture bezoekt (hierna kortweg “bezoeker”), dan worden de onderstaande persoonsgegevens door middel van cookies overeenkomstig artikel 5 van onderhavig beleidsdocument verwerkt:

  • Het IP–adres.
  • Het type en de taal van de browser van de bezoeker.
  • De software.
  • Het type en merk van apparatuur dat de bezoeker tijdens de verbinding gebruikt om de website van DCX Architecture te bezoeken.
  • De tijd van het bezoek van de website van DCX Architecture.
  • Het webadres van waarmee de website van DCX Architecture werd bezocht.